Follow Us

Karatay Municipality

Municipality Logo

About the Karatay Municipality

HASAN KILCA MAYOR

MEHMET RIZA ÖZSAKAL MEMBER OF ASSEMBLY

MUSTAFA KÜÇÜKİPLİKÇİ MEMBER OF ASSEMBLY

MUSTAFA DİGİLLİPROJECT COORDINATOR

News Karatay Municipality