Bizi Takip Edin

SKB Haberleri

SKB Stratejik Planlama Çalıştayı

10.06.2005

Birliğin Misyonu

 • Yaşanabilir ve sağlıklı şehirler için tüm kentsel ve çevresel
 • konularda eşitsizlikleri azaltmak ve yoksulluk ile mücadele etmek amacıyla üye kentler arasında işbirliğini sağlamak, deneyimlerini paylaşmak ve güç birliği oluşturmak.
 • Üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmalarını, sorunları aktarmalarını, ortak projeler geliştirmelerini, uluslararası düzeyde temsil edilebilmelerini ve ortak ihtiyaçlarının çözümlerini sağlamak ve üye belediyeler danışm anlık hizmeti vererek Sağlıklı Kentler Hareketini tüm Türkiye’de yaymak
 • Yaşam Kalitesini yükseltmeyi görev edinerek güven ve huzur ortamı içinde çevre, insan sağlığı ve kültürel varlıklara saygılı, nitelikli kentsel altyapıya sahip, estetik ve konforlu bir kent yaratmaya katkıda bulunmak

Birliğin Vizyonu

 • “Sürdürülebilir Kalkınma” ile “Sürdürülebilir Kentler Yaratmak” için, “Sağlıklı Kentler” Hareketinin Türkiye’de gelişebilmesini, benimsenmesi ve uygulanabilmesini sağlamak.
 • Türkiye’de bulunan Sağlıklı Kentleri ve aday kentleri bir araya getirerek ve bu kentler arasında sağlık ile planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek yaratmak, kent içi ve kentler arası eşitsizlikleri azaltarak, sağlıklı kentler yaratmak ve yaşatmak.
 • Kentlilik bilinci ve sağlıklı kent kimliğinin oluşmasına katkıda bulunmak
 • Toplumsal memnuniyet ve toplumsal fayda amaç edinilerek yaşanabilir, herkesin yaşamaktan mutluluk duyacağı çağdaş kentler yaratmak

Birlik Politikalarımız

 • Herkes için Sağlık prensiplerini uygulamak
 • Değişimlerin takipçisi olmak
 • Ölçülebilir, kıyaslanabilir hedefler koymak
 • Hesap verebilir olmak
 • Sektörler arası işbirliği sağlamak
 • Müzakereci, katılımcı, şeffaf yönetim
 • Halkın katılımını sağlamak
 • Belirlenen vizyonun tüm paydaşlarca sahiplenilmesini sağlamak

İlke ve Değerler

 • Paydaşların memnuniyeti sağlamak
 • Yönetime katılımı sağlamak
 • Birliğin sürdürebilirliğini sağlamak
 • İnsan ve toplumun değerlerine saygı
 • Siyaseten arınmışlık
 • Tarafsızlık
 • Fırsat eşitliği
 • Ön koşulsuz yararlanma
 • Hakça paylaşım
 • Hizmete ulaşımda sınırsızlık
 • Katılımcı planlama
 • Toplumsal katılım
 • Yasalara bağlılık

Birliğin Hedefleri

 • Sağlıklı Kentler Birliği’nin ulusal ve uluslar arası platformda gücünü artırmak için 2006 yılı sonuna kadar nitelikli üye belediye sayısını 20’ye çıkartmak
 • Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üyelik için Türkiye’ye ayrılan 10 şehirlik kotayı, 2006 yılı sonuna kadar doldurmak
 • 2010 yılı sonuna kadar, üye belediyelerin Sağlıklı Şehirler Hareketi’nin sonucunda, sosyal, ekonomik, fiziksel, kültürel, eğitim açısından daha tatmin edici yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamak


Durum Analizi

Tehditler

 • Birlik vasfının sıradan diğer birlik ve derneklere benzer hale gelip değerini kaybetmesi
 • Proje Koordinatörlerinin kurumları tarafından yeterince yetkilendirilememesi ve güçlendirilmemesi
 • Üye belediyelerin birliğe tamamıyla entegre olamaması
 • Politik etkilere açık olma
 • Sağlıktaki yasal düzenlemelerin değiştirilmeye çalışılması
 • Sosyal devlet anlayışından uzaklaşma
 • Birlik tanımının ulusal politikalarda yer almaması
 • Mali kaynak yönetimi
 • Kamu yönetiminde yetki devri problemi

Fırsatlar

 • Türkiye’nin AB’ye uyum süreci
 • Birliğin uluslararası bağlantılı olması ve DSÖ’nün çalışmalara katkı koyması
 • Yeni belediyeler yasasıyla yerel yönetimlerin güçlenmesi
 • Türkiye’de Sağlıklı Kentler hareketine olan ilgi ve hızlı gelişme
 • Dr.Agis Tsouros’un onursal üyeliği
 • Eylül ayında Bursa’da yapılacak 4. Faz Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Çalışma Toplantısı
 • Yerel hareket olması
 • Birliğin AB fonlarından yararlanması
 • Uzmanlık birliği olması
 • Birliğin yürütme yapısının sektörler arası katılım ve işbirliğine dayanması
 • Üyelik için potansiyel şehirler varlığı
 • Uluslararası alanda şehirlerarası iletişim ve işbirliği
 • Yeni proje olanakları
 • Tecrübe paylaşımı ve danışmanlık hizmetinin sunulması
 • Kent tanıtımı ve kıyaslaması
 • Kaynaklar anlamında eşitlik

Güçlü Yönlerimiz

 • Uluslararası Bir Birlik olmamız
 • DSÖ ile iyi ilişkiler ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmemiz
 • Kentler arası bilgi ve tecrübe transferi
 • Üyeler arası dayanışma
 • Sağlıklı Şehirler hareketini yürüten tek birlik olmamız
 • Üyelerin birliğe ilgileri
 • Nitelikli ve uzman insan gücü
 • Sektörler arası işbirliği (Üniversite, Sivil Toplum Örgütleri, Yerel Yönetimler)
 • Dünya Sağlık Örgütü’nün desteğinin alınmış olması ve iletişimimizin kuvvetli olması
 • Birliğin yasal statüye sahip olması ve yapısı
 • Yerel dinamiklere dayanması
 • Hızlı karar alma yeteneği
 • Katılım ve işbirliği kolaylığı
 • Daha önceki birliklerin deneyimlerinden faydalanılması
 • Kendine özel mali kaynaklarının olması
 • Birliğin sekretaryasının olması
 • Sağlık kavramının ön planda olması
 • Kentlerin iradesi ve gönüllü işbirlikleri
 • Sekretaryanın Sağlıklı Şehirler Ağı ve Sağlıklı Şehirler Projesi deneyimli olması
 • Politik katılım ve taahhüt
 • Uluslararası “sağlıklı şehir” deneyimlerinden faydalanmak
 • DSÖ Sağlıklı Şehirler projesine üye şehirlerin varlığı
 • Ulusal ölçekte şehirlerin katılımının sağlanmış olması
 • Motivasyonu yüksek ve dinamik bir birlik
 • Sağlıklı Şehir Kavramı ile ilgili uluslararası kabuller
 • “Sağlıklı şehir” hedefi
 • Web sayfasının varlığı ve iletişim olanağı

Zayıf Yönlerimiz

 • İnternette Forum sitemizin bulunmaması
 • Toplantılara katılımın tam olarak sağlanamaması
 • Uluslararası tecrübelere sahip kentlerin az sayıda olması
 • İletişim (Online – Anında iletişimin sağlanamaması)
 • Kentlerimizde şehirciliğin gelişmemiş olması
 • İstişare eksikliği (mail grubu oluşumunun bulunmaması)
 • Sağlık Bakanlığının desteğini tam olarak alamamak
 • Birliğe üye şehirlerdeki bilgi eksikliği
 • Birliğin kurumsallığının oturmaması
 • Gelişmekte olan ülke sorunları
 • Ulusal sağlık politikasıyla çelişkiler
 • Birliğe üye sayısının az olması
 • Halk tarafından tanınmaması ve tanıtım eksikliği
 • BM ve DSÖ mali katkısının olmaması
 • Belediyelerin tümünün koordinatörlerinin atanmamış olması
 • Belediyelerin uluslararası proje hazırlama ve yönetmedeki kapasite eksikliği
 • Sağlık kavramının farklı algılanması ve eğitim eksikliği

Bu Haberi Paylaşın